Jak chránit sebe a své děti: 6 nejdůležitějších pojmů kyberbezpečnosti

Kyberbezpečnost má důležitou roli v moderní společnosti, kde stále více procesů a služeb probíhá online. Ochrana kyberbezpečnosti je klíčová pro zajištění důvěry v digitální svět a udržení bezpečnosti při provádění online transakcí, komunikaci a využívání digitálních služeb, sociálních sítí a jiných online platforem.

Kyberbezpečnost se vztahuje k ochraně informací a technologií před ztrátou, odcizením nebo narušením integrity. To zahrnuje ochranu osobních údajů, firemních informací, finančních transakcí, průmyslového dědictví a dalších citlivých dat.

Kyberbezpečnost se netýká ale pouze ochrany elektronických systémů, sítí a dat před neoprávněným přístupem, útoky nebo zneužitím různými druhy hrozeb, jako jsou viry, malware, phishingové útoky, kyberšpionáž nebo kyberterorismus. V souvislosti s našimi dětmi se jedná i o problematiku chování dětí samotných nebo jejich rodičů na internetu a sociálních sítích, kdy se nejčastěji setkáváme s pojmy kyberšikana, sharenting, cybergrooming, internetové výzvy, fake news a deep fake videa a závislost na internetu.

Jako specialisté na práci s citlivými daty poskytujeme odborná a certifikovaná školení Základy kyberbezpečnosti ve školách i firmách. Školení jsou určena pro děti ve věku 12-20 let, rodiče, pedagogy i firmy.

Školení o kyberbezpečnosti se zaměřuje na informování dětí, rodičů a pedagogů o rizicích a nástrahách, které mohou nastat v digitálním světě. První a druhý blok jsou vhodné jak pro děti, tak pro rodiče a pedagogy. Témata se zaměřují na zabezpečení zařízení, platby na internetu, bezpečnost a soukromí, fake news, kyberšikanu, nástrahy predátorů a další. V každém bloku jsou také sektory otázek a odpovědí, aby účastníci mohli získat více informací a vyjasnit případné nejasnosti.

Třetí blok je určen pouze pro rodiče a pedagogy a zahrnuje témata jako životu nebezpečné výzvy, závislost na internetu, doporučené výchovné metody pro děti v digitálním světě, důsledky sharentingu a rady pro rodiče dětí předškolního věku. Tato témata mají pomoci rodičům a pedagogům získat lepší povědomí o tom, jak správně vést děti v digitálním světě a jak minimalizovat rizika spojená s používáním elektronických zařízení.

1. BLOK (školení určeno buď pro děti NEBO rodiče a pedagogy)

 • Zabezpečení chytrých telefonů
 • Závislost na internetu
 • Platby na internetu, jejich rizika, výhody, návody a vysvětlení důležitých pojmů
 • Všechny sociální sítě, které používají děti, a co o nich vědět
 • Účty na internetu a jejich správa a zabezpečení
 • Bezpečí a soukromí
 • Fake news
 • Deep fake videa
 • Jak na hesla
 • Blok je zakončen sekcí otázek a odpovědí

2. BLOK (školení určeno buď pro děti NEBO rodiče a pedagogy)

 • Kriminalita na internetu
 • Šikana na internetu / kyberšikana
 • Problematika dětské pornografie
 • Cybergrooming (Lov na děti v kyberprostoru sexuálními predátory)
 • Nástrahy predátorů a jak se jim vyhnout, jak je poznat a co dělat
 • Jak poznat falešný profil, na kterém mohou predátoři děti lovit
 • Sharenting (Sdílení fotek rodiči na sociálních sítích)
 • Rady pro oběti šikany
 • Internetové výzvy a jejich dopady na děti a jejich fyzické i psychické zdraví
 • Blok je zakončen sekcí otázek a odpovědí

3. BLOK (školení určeno POUZE pro rodiče a pedagogy)

 • Životu nebezpečné výzvy (Challenges)
 • Závislost na internetu, finanční rady, tipy a triky
 • Rady pro pedagogy a rodiče ohledně výchovy dětí v digitálním světě
 • Důsledky sharentingu (Sdílení fotek rodiči na sociálních sítích)
 • Rady pro rodiče a pedagogy v oblasti šikany na internetu / kyberšikany
 • Rady pro rodiče dětí předškolního věku (Kdy začít s elektronickými zařízeními, doporučené metodiky, doporučené hry, atd.)
 • Blok je zakončen sekcí otázek a odpovědí

Hlavní zásady v oblasti kyberbezpečnosti

Existuje několik důležitých zásad, které by měly dodržovat děti i dospělí:

 • Bezpečné heslo: Používat silná hesla a vyhnout se používání stejného hesla pro různé účty. Důležité je také naučit děti, aby hesla neposkytovaly nikomu jinému.
 • Ochrana soukromí: Děti by měly být obezřetné při sdílení osobních informací online. Měly by se vyhýbat poskytování osobních údajů, jako jsou adresa, telefonní číslo nebo fotografie, neznámým lidem nebo na neznámých webových stránkách.
 • Ochrana před neznámými: Děti by měly být obezřetné při přijímání přátelství od neznámých lidí online a měly by se vyhnout sdílení informací s lidmi, které neznají osobně.
 • Ochrana před škodlivým obsahem: Děti by měly být obezřetné při prohlížení obsahu online a měly by se vyhýbat nevhodnému a škodlivému obsahu, jako jsou pornografie, násilí a nenávistné zprávy.
 • Zodpovědné chování: Děti by měly být učeny, jak se chovat online a jak reagovat na nevhodné chování ostatních lidí. Měly by být respektující a empatické vůči ostatním online uživatelům.
 • Bezpečnost zařízení: Děti by měly být učeny, jak chránit svá zařízení před viry a škodlivým softwarem a jak aktualizovat své operační systémy a aplikace. Také by měly být učeny, jak bezpečně používat veřejné wifi sítě.
ilustrace - vykricnik
Tyto zásady jsou klíčové pro bezpečné chování dětí online a měly by být komunikovány již od raného věku. Rodiče a učitelé mohou hrát důležitou roli v učení těchto zásad a v podpoře bezpečného chování dětí online.

6 nejdůležitějších pojmů z oblasti Kyberbezpečnosti pro Vás i Vaše děti

1. ŠIKANA NA INTERNETU / KYBERŠIKANA

Kyberšikana (také nazývána jako online šikana) je forma šikany, která se odehrává v online prostředí. Jedná se o opakované, záměrné a agresivní chování směřující k urážení, hanobení, vydírání, šíření osobních údajů nebo fotografií a jiného škodlivého chování. Kyberšikana může mít vážné psychické následky pro oběti, jako je deprese, úzkost, snížení sebevědomí, a dokonce i sebevražedné myšlenky.

Je důležité brát kyberšikanu vážně a aktivně se jí bránit, ať už tím, že hledáme pomoc u rodiny, přátel, školy, nebo kontaktujeme policii nebo odborníky v oblasti kyberbezpečnosti.

Boj proti kriminalitě na internetu, jako je kyberšikana, vyžaduje kombinaci opatření na různých úrovních. Některá z možných opatření jsou:

 • Vzdělávání a osvěta: Důležité je učit děti o rizicích a následcích kyberšikany a informovat je o tom, jaké jsou způsoby prevence a jak se bránit.
 • Právní předpisy: Je třeba mít povědomí o příslušných právních předpisech, které trestají kyberšikanu a jiné formy kyberkriminality, a zajistit jejich uplatňování.
 • Technická opatření: Technická opatření, jako jsou filtry na sociálních sítích a software pro detekci kyberšikany, mohou pomoci snížit výskyt kyberšikany a dalších forem kyberkriminality.
 • Podpora obětí: Je důležité poskytovat podporu obětem kyberšikany, jako je psychologická pomoc, právní poradenství a bezpečné prostředí pro hlášení a řešení kyberšikany.
 • Spolupráce mezi subjekty: Efektivní boj proti kyberkriminalitě vyžaduje spolupráci mezi vládou, policií, soudy, vzdělávacími institucemi, nevládními organizacemi a soukromým sektorem.

Je nutné zdůraznit, že boj proti kyberkriminalitě je dlouhodobý a neustálý proces, který vyžaduje spolupráci a koordinaci různých aktérů a opatření na různých úrovních.

 

2. SHARENTING

Sharenting je termín používaný pro popis rodičovské praxe, kdy rodiče sdílejí fotografie a osobní informace o svých dětech na sociálních sítích a dalších online platformách. Slovo "sharenting" je kombinací slov sdílení a rodičovství (v angličtině sharing a parenting).

Sharenting se stává stále běžnější praxí, ale může mít některá rizika. Sdílení osobních informací o dětech na internetu může být nebezpečné, protože tyto informace mohou být zneužity nebo použity k identifikaci a sledování dítěte. Děti mohou také být vystaveny kyberšikaně, když jsou fotky nebo informace o nich zveřejněny bez jejich vědomí nebo souhlasu.

Navíc může být sdílení osobních informací o dětech nevýhodné v pozdějších fázích života dítěte. Například při výběru zaměstnání, žádosti o vstup na vysokou školu nebo při vyhledávání partnerských vztahů mohou být děti znevýhodněny kvůli své minulosti, která byla sdílena na internetu.

Je tedy důležité, aby rodiče zvažovali, co sdílejí na internetu a jaké jsou důsledky jejich sdílení pro děti. Rodiče by měli být obezřetní při sdílení osobních informací o svých dětech a měli by se ptát sami sebe, zda jsou informace, které chtějí sdílet, opravdu důležité a bezpečné pro jejich dítě.

 

3. CYBERGROOMING

Cybergrooming je proces, kdy dospělá osoba používá internet nebo jiné elektronické komunikační kanály k navazování kontaktu s dětmi za účelem sexuálního zneužití nebo sexuálního vydírání. Tento zločin může zahrnovat například nevhodnou komunikaci, nabídky setkání v reálném světě nebo požadavky na poskytnutí osobních informací nebo fotografií.

Cybergrooming je často spojován s dětskou pornografií a sexuálním zneužíváním dětí, a může mít závažné psychické a emoční důsledky pro oběti. Tyto důsledky mohou zahrnovat deprese, úzkost, trauma a v některých případech mohou vést k sebevraždě.

K prevenci cybergroomingu je důležité, aby děti byly vzdělávány o rizicích internetu a informovány o tom, jak se bránit. Rodiče a opatrovníci by měli také monitorovat aktivity svých dětí na internetu a upozorňovat je na jakékoli podezřelé chování ze strany dospělých. V případě podezření na cybergrooming je důležité okamžitě kontaktovat místní orgány činné v trestním řízení a předat jim veškeré relevantní informace.

 

4. FAKE NEWS & DEEP FAKE VIDEA

Fake news jsou zprávy, které jsou úmyslně falešné, dezinformační nebo zavádějící a mají za cíl ovlivnit veřejné mínění. Tyto zprávy mohou být šířeny různými způsoby, včetně sociálních sítí, blogů, webových stránek nebo dokonce tradičních zpravodajských médií. Mohou být vytvořeny za účelem podpory politických agend, vydělávání peněz nebo šíření paniky.

Deepfake videa jsou videa, která jsou vytvořena umělou inteligencí a algoritmy, které umožňují vytvořit klipy, kde jsou na obrazovce lidé nahrazováni jinými lidmi nebo dokonce uměle vytvořenými postavami. Tyto videa jsou vytvářena tak, aby byla co nejvíce podobná skutečnosti, což může vést k rozšíření falešných informací a dezinformací.

Fake news a deepfake videa mohou mít vážné důsledky pro společnost, protože mohou ovlivnit veřejné mínění a vést k dezinformaci a nedorozumění. Tyto formy manipulace mohou být použity k šíření nenávisti, podněcování strachu, podporování nesprávných názorů a politických agend a mohou vést k poškození pověsti lidí.

Je důležité, aby lidé byli obezřetní a kritičtí vůči informacím, které přijímají a sdílejí. Pokud něco není jasné, měli by lidé ověřit zdroj informace a zajistit si, že je pravdivá. Pokud se lidé setkají s podezřelými nebo nepravdivými informacemi, měli by informovat ostatní a upozornit na to, že tyto informace nejsou důvěryhodné.

 

5. INTERNETOVÉ VÝZVY

Internetové výzvy (Internet challenges nebo také Online challenges) jsou akce, které se šíří na internetu a vyzývají uživatele k určitému chování nebo úkonu. Tyto výzvy se často šíří prostřednictvím sociálních sítí, chatovacích aplikací, videí na YouTube nebo dalších online platformách. Některé z těchto výzev jsou nevinné a zábavné, zatímco jiné jsou nebezpečné a mohou mít vážné důsledky pro děti.

Některé internetové výzvy jsou nevinné a zábavné, například různé taneční výzvy, nebo výzvy k vytvoření určitého typu obsahu, který může být sdílen s ostatními. Tyto výzvy mohou být dokonce pozitivní, protože mohou povzbudit kreativitu a přinášet lidem radost.

Bohužel existují také výzvy, které mohou mít negativní dopad na děti. Například některé výzvy mohou vést k nebezpečnému chování, jako je například riskování života, vybízení k užívání drog, nebo k porušení zákona. Tyto výzvy mohou mít vážné důsledky pro zdraví a bezpečnost dětí, jako jsou zranění, trestní stíhání nebo psychické problémy.

Děti mohou také být nuceny ke konání určitých výzev kvůli tlaku ze strany svých vrstevníků nebo kvůli snaze získat popularitu na sociálních sítích. Tyto tlaky mohou vést k nevhodnému chování nebo riskování bezpečnosti.

Je důležité, aby rodiče a opatrovníci mluvili o rizicích internetu se svými dětmi již od jejich raného věku, informovali je o tom, jak se bránit nebezpečným výzvám nebo podezřelému chování, a také by měli monitorovat aktivity svých dětí na internetu.

 

6. ZÁVISLOST NA INTERNETU

Závislost na internetu, známá také jako problematické užívání internetu, je stav, kdy se jedinec stává nadměrně závislým na internetu a jeho používání se stává prioritou před jinými zájmy a povinnostmi v životě. Tento stav může mít negativní dopady na fyzické a duševní zdraví jedince, stejně jako na jeho sociální život.

Mezi příznaky závislosti na internetu patří například:

 • neustálé používání internetu bez ohledu na čas nebo situaci
 • snížená schopnost kontrolovat nebo omezit používání internetu
 • zanedbávání povinností a aktivit, které jsou důležité pro normální fungování v každodenním životě, jako je práce, škola nebo rodinné vztahy
 • vysoká míra podrážděnosti nebo úzkosti při omezení používání internetu
 • pocit, že internet je nutný pro zvládnutí každodenních úkolů a aktivit

Závislost na internetu může vést k řadě negativních důsledků, jako je osamělost, deprese, úzkost, narušení spánku a snížení produktivity v práci nebo škole. Pokud si všimnete u sebe nebo u někoho jiného příznaků problematického užívání internetu, je důležité hledat pomoc a podporu od profesionálů v oblasti zdraví a duševního zdraví.

Velmi dobrá firma - diagnostika zdarma, navrženy možnosti řešení záchrany dat z Android telefonu s profesionálním vysvětlením postupu, možnost volby řešení bez vnucování, bezproblémové vrácení telefonu bez provedení opravy. Doporučuji
Václav S.

Pane Ryšávko,
dnes přišel disk s daty a jsem příjemně překvapen, kolik se Vám toho povedlo zachránit/zachovat. Příjemně mě také překvapilo ručně psané děkování a i to, že jste poslali přenosný disk místo HDD, bude to mít větší užitek, jakmile data přesunu na nové místo. A naposledy děkuji za profesionalitu a za to, že jste ignorovali, co jsem tam měl :) Jestli se stane něco podobného někomu z mých známých, tak Vás určitě doporučím. Ještě jednou děkuji
Daniel B.

Obnovou dat z firemního mobilu jste nám moc pomohli. Zejména telefonních kontaktů.
František L. a kolektiv

NA ZTRACENÁ DATA JSME ODBORNÍCI

Specializujeme se na obnovu smazaných souborů a dat z HDD a SSD disků (pevných disků nebo hard disků) a ostatních datových nosičů, jako jsou externí pevné disky, Flash disky, SD karty, CD/DVD, diskety. Zajistíme obnovu smazaných fotek, videí, zpráv a kontaktů z mobilních zařízení s operačním systémem iOS i Android. Umíme obnovit soubory z vysypaného koše, zformátovaná data nebo smazané zprávy z WhatsApp.

Bc. Jan Ryšávka

Honza má více než desetiletou praxi se správou počítačů a serverů, hardwaru, operačními systémy a uživatelským komfortem. Zná potřeby zákazníků a umí jim pečlivě naslouchat. Postupně se vyprofiloval na analýzu havárií datových zařízení, jejich předcházení a důslednému zálohování. Svými znalostmi a kontakty v tomto oboru vyniká a rovněž úzce spolupracuje s ostatními hráči v České republice i zahraničí. Má silného obchodního ducha a jako někdejší sportovec i silný smysl pro fair play.